Privacy, Cookies en Aansprakelijkheidsbeleid


Inhoud, informatie, afbeeldingen, logo’s

De inhoud van alle communicatietools van Heidi Delaere, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Heidi Delaere of rechthoudende derden. De door deze website verschafte informatie  is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal Heidi Delaere de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Heidi Delaere kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. De inhoud van de website en de andere communicatietools kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Heidi Delaere geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website. Heidi Delaere kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van haar website of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

Persoonsgegevens

De op de website en door Heidi Delaere gebruikte persoonsinformatie zal enkel gebruikt worden in het kader van het klantenbeheer en de desbetreffende dienstverlening. De gebruiker kan zich, kosteloos en op verzoek, steeds verzetten tegen het gebruik van zijn gegevens voor direct marketing. Daartoe zal hij zich richten tot Heidi Delaere via info@heididelaere-vermageren.be. Persoonsgegevens worden nooit doorgegeven aan derden zonder voorafgaande vraag aan de gebruiker tot toelating hiervoor. Conform de wet verwerking persoonsgegevens van 08/12/1992 en de GDPR-wetgeving van 25/06/2018 en mits voldoende bewijs van identiteit beschikt de gebruiker over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van zijn persoonsgegevens. De website van Heidi Delaere kan anonieme of geaggregeerde gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres, het besturingsprogramma dat wordt gebruikt of de domeinnaam van de website langs waar naar onze website wordt gesurft, of waarlangs die wordt verlaten.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij? Wij verzamelen via de website en meer bepaald het formulier ‘afspraak maken’ administratieve gegevens zoals naam, gemeente, e-mailadres, telefoonnummer en algemene aanduiding met betrekking tot de reden waarom de persoon in kwestie zich tot ons richt. Deze verwerking is noodzakelijk om de leden zo gericht en snel mogelijk te kunnen verder helpen en de benodigde diensten te kunnen leveren. Ook gebruiken wij de persoonsgegevens om onze nieuwsbrieven uit te sturen via e-mail. Indien iemand deze niet meer wenst te ontvangen, kan men zich onderaan elke nieuwsbrief uitschrijven.

Cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van de computer geplaatst worden en dit enkel en alleen om de site beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker en analyses te maken van bezoekertrends in het algemeen (niet in het bijzonder). De internetbrowser laat toe het gebruik van cookies te verhinderen,  een waarschuwing te ontvangen wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of de cookies nadien van de harde schijf te verwijderen.

Veiligheidsmaatregelen

Wij nemen technische en organisatorische maatregelen om online verzamelde persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging.

Hoelang bewaren we persoonlijke gegevens?

Gezien het over langere termijn terugkerende karakter van ons clientèle bewaren wij de persoonlijke gegevens in principe tot het moment waarop de klanten zelf vragen om de gegevens te verwijderen. Mogelijk moeten we ook de persoonlijke gegevens gedurende een langere periode bewaren om te voldoen aan wettelijke en fiscale verplichtingen.

Klachten

Indien een van de leden van mening zou zijn dat Heidi Delaere zijn of haar persoonsgegevens niet correct verwerkt, kan dit gemeld worden via info@heididelaere-vermageren.be. Heidi Delaere zal er vervolgens alles aan doen om dit zo snel als mogelijk recht te zetten.